Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

obchodní společnosti HW LOGISTIC s.r.o. se sídlem v Praze, Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00

identifikační číslo: 03700160

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 236509

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vyprodejskladu.eu

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jenobchodní podmínky“) obchodní společnosti HW LOGISTIC s.r.o., se sídlem v Praze, Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00, identifikační číslo: 03700160, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 236509 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vyprodejskladu.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu“).
 • 1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Objednávání zboží může kupující provádět též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • 2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • 2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • 2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • 2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • 2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • 3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • 3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
               3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
               3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
               3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • 3.5. Slevový kód je možné zadat před dokončením objednávky. Po odeslání objednávky nelze zpětně slevový kód uplatnit.
 • 3.6. Slevové kódy není možné vzájemně kombinovat. Technické nastavení eshopu umožňuje využít pouze jeden slevový kupón.
 • 3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • 3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • 3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • 3.10. Storna a změny v objednávce lze provést pouze do okamžiku, než se objednávka začne připravovat k expedici.
 • 3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • 3.12. Při výměně zboží, která je způsobena chybným objednáním kupujícího a nejedná se o reklamaci, si kupující hradí dopravné ve výši 117 Kč.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • 4.1.1. platbou předem na eshopu a vyzvednutím na adrese Palackého 127, 503 03 Smiřice.
 • 4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • 4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2201029159/2010, vedený u společnosti FIO banka (dále jen účet prodávajícího“);
 • 4.1.4. Online platební kartou přes platební bránu COMGATE;
 • 4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • 4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení (čl. 4.6.) obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • 4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • 4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (variabilní symbol je číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7.) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • 4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • 4.9. Osobní odběr je možné zvolit pouze u platby předem. Zaplacené zboží je možné vyzvednout na prodejně pouze na základě čísla objednávky
 • 4.9.1. Osobní odběr Smiřice
                   - vyzvednutí možné po obdržení emailu s výzvou k vyzvednutí – Pondělí – Pátek 7:00 – 15:00 hod

 

5. CENA ZA DORUČENÍ A ZPŮSOB DORUČENÍ

 • 5.1. Za doručení prostřednictvím České pošty - Balík Do ruky je účtováno dopravné a balné ve výši 117 Kč.
 • 5.2. Za doručení prostřednictvím České pošty - Balík Na poštu je účtováno dopravné a balné ve výši 105 Kč.
 • 5.3. Za doručení prostřednictvím České pošty - Balík Do balíkovny je účtováno dopravné a balné ve výši 89 Kč.
 • 5.4. Za doručení prostřednictvím Zásilkovny - Výdejní misto je účtováno dopravné a balné ve výši 89 Kč.
 • 5.5. Za doručení prostřednictvím PPL je účtováno dopravné a balné ve výši 99 Kč.
 • 5.6.Za doručení prostřednictvím PPL Parcel Shop je účtováno dopravné a balné ve výši 89 Kč.
 • 5.7. Při platbě na dobírku se k vybranému druhu dopravy účtuje poplatek 39 Kč.
 • 5.8. Při nákupu nad 2 000 Kč je poštovné zdarma prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny.
 • 5.9. V případě znovu zaslání nevyzvednuté zásilky si účtujeme další poštovné 117 Kč.
 • 5.10. Zboží doručujeme Českou poštou, PPL a přes Zásilkovnu.
 • 5.11. V případě objednání se způsobem dopravy "Osobní odběr - Palackého 127, 503 03 Smiřice - vyzvednutí možné po obdržení emailu s výzvou k vyzvednutí – Pondělí – Pátek 7:00 – 15:00 
  Balné a doručení na prodejnu je zpoplatněno částkou 19 Kč. Při nákupu nad 2 000 Kč je balné a doručení zdarma. Zboží je na prodejně připraveno k vyzvednutí 10 dnů.
 • 5.12. Při nákupu nad 10 000 Kč se zboží zasílá individuálně podle objemu zboží. Zásilka může být odeslána na paletě nebo ve více balících. Vzhledem k vysokým nákladům na dopravu požadujeme u této dopravy platbu předem..
 • 5.13. U větších zásilek není možné vybrat jako dopravce Zásilkovnu. V případě že nám Zásilkovna vrátí zásilku jako nadrozměrnou, může dojít ke zdržení dodání objednávky a změny dopravce na Českou poštu. Cena za dodání se nemění.
 • 5.14. Pokud Vám zašleme objednané zboží na dobírku, které nebude v termínu vyzvednuto a následně bude vráceno k nám zpět, bude Vám účtováno k náhradě zmařené poštovné a balné v ceně 120 Kč.

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • 6.1. Zboží je standardně expedováno do 4 pracovních dnů. U méně běžného zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dodacích lhůtách výrobců či dovozců. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku bez jakýchkoli sankcí z naší strany. Dodání je možné po celé České republice.

7. STORNO OBJEDNÁVKY

 • 7.1. Storno objednávky ze strany kupujícího: Objednávku lze stornovat pouze e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.
 • 7.2. Storno objednávky ze strany prodávajícího: Provozovatel internetového obchodu (prodávající) může po dohodě s kupujícím stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dovážet, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. Pokud zákazník již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu. 

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • 8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • 8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do šedesáti (60) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 • 8.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do šedesáti (60) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • 8.4. Při odstoupení od smlouvy do 60 dnů od doručení zásilky, je nutné vrátit nepoužité a nepoškozené zboží v původním obalu. Pokud bude zboží vráceno bez původního obalu, bude odečteno 10% z ceny produktu za poškozený nebo chybějící obal, včetně produktového listu.
 • 8.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 • 8.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • 8.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • 8.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Ke zboží musí být přiložen formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, včetně faktury s uvedením čísla účtu, na který má být vrácena platba za zboží. Následně bude zákazníkovi převedena příslušná částka. Na vyžádání bude vracená hotovost zaslána složenkou.
 • 8.9. Při vrácení zboží na prodejně je potřeba přiložit i vyplněný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Zboží je třeba zaslat na adresu: 

HW Logistic s.r.o.
Palackého 127
503 03 Smiřice


PROSÍME, ZBOŽÍ NEPOSÍLEJTE NA DOBÍRKU, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ZÁSILKA PŘEVZATA.

9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • 9.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • 9.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • 9.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 9.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • 9.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • 10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • 10.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • 10.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo
                které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • 10.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 10.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného
                 vzorku nebo předlohy,
 • 10.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 10.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 10.3. Ustanovení uvedená v čl. 10.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • 10.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • 10.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 • 10.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 • 10.7. Záruka kvality - min. 2-letá záruční doba.
 • 10.8. Na všechno zboží poskytujeme 2 roky záruku.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

 • 11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • 11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 11.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@hwl.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • 11.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 11.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • 11.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresahttp://www.coi.czPlatformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • 11.7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
  http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 12.1. Souhlas podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) najdete zde: https://www.vyprodejskladu.eu/zpracovani-osobnich-udaju/

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • 13.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • 13.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 • 13.3. Úplné znění souhlasu si můžete přečíst zde: https://www.vyprodejskladu.eu/zpracovani-osobnich-udaju/

14. DORUČOVÁNÍ

 • 14.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • 15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • 15.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • 15.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování HW Logistic s.r.o., Palackého 127, 503 03 Smiřice, adresa elektronické pošty objednavky@hwl.cz, telefon 491 204 060.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2023

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU www.vyprodejskladu.eu

 

 • Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupené v internetovém obchodě www.vyprodejskladu.eu. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. K dodávanému zboží se vztahuje záruční lhůta v délce trvání 2 roky, pokud u příslušného zboží není poskytnuta záruční lhůta delší.
 • Kupující je povinen provést po obdržení zásilky kontrolu zboží. V případě, že kupující zjistí vadu na zboží, je povinen písemně na adresu prodávajícího tuto skutečnost oznámit. Toto oznámení je možné učinit písemně prostřednictvím  e-mailu na adrese objednavky@hwl.cz nebo doporučeným písemným podáním prostřednictvím České pošty nebo jiné přepravní společnosti. Oznámení je třeba učinit neprodleně po převzetí zboží, neučiní-li se tak, zboží se považuje za bezvadné, bezchybné a kompletní, tedy platí domněnka, že zboží bylo předáno v pořádku. 
 • V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na proplacení poštovného odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu zaslání zboží, obvykle částku ve výši 99 Kč. Výše vrácené částky vychází z ceníku České pošty. V případě, že spotřebitel doručil zboží osobně, náhrada mu nenáleží. V případě, že spotřebitel vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, má nárok na vrácení jednoho poštovného.

Pro uplatnění reklamace je třeba:

   1.  doložit doklad o nákupu zboží
   2.  doporučujeme zboží zabalit do originálního obalu, pokud to není možné, tak do obalu odpovídajícího povaze věcí
   3.  přesný popis závady 

Zboží je třeba zaslat na adresu:

HW Logistic s.r.o.
Palackého 127
503 03 Smiřice

Zásilku nám můžete také vrátit na příjmovém místě Zásilkovny ZDARMA. Stačí nahlásit kód našeho eshopu: 95416996

PROSÍME, ZBOŽÍ NEPOSÍLEJTE NA DOBÍRKU, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ZÁSILKA PŘEVZATA.

 • Kupující má právo, aby byla vada na zboží v záruční lhůtě bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo její části. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na slevu, výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší. 
 • Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické nebo písemné dohody, případně bude vrácena hotovost na bankovní účet kupujícího nebo vyplacena poštovní složenkou.

 
V Hradci Králové dne 1. ledna 2023

HW Logistic s.r.o., Palackého 127, 503 03 Smiřice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 236509

Aby web fungoval tak, jak má

Nastavení Cookies
Svým souhlasem zajistíte, že si náš web bude pamatovat, co máte v košíku, doporučí produkty dle Vašeho výběru, a zapamatuje si Vaše přihlášení, takže se nemusíte přihlašovat pokaždé, když náš e-shop navštívíte.
Cookies jsou malé soubory, které se dočasně ukládají ve Vašem prohlížeči - souhlasem se zpracováním souborů cookies nám pomůžete zlepšovat náš web.

Souhlasím a pokračovatPodrobné nastavení
S naším newsletterem získáte vždy něco navíc!
Dostanete slevový kupon na 100 Kč
Jako první se dozvíte o všech novinkách
Budete mít přehled o všech akcích
S námi vždy ušetříte
Slevu nelze kombinovat nebo sčítat s jinými slevovými poukazy a kupony firmy.